Polityka prywatności

Informacje podstawowe

 1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest Politechnika Lubelska w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 36D, 20-618 Lublin, NIP: 712-010-46-51, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: politechnika@pollub.pl
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: t.jonski@pollub.pl

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis może przetwarzać dane osobowe użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą mechanizmu plików cookies.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 4. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza uprawnionymi na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi administrator ma zawarte stosowne umowy, np. w zakresie obsługi IT. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Polityka „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
 2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej,
  2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika,
  3. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów,
  2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika,
  3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe,
  4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych,
  5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
 4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

Privacy Policy

Basic information

Services with services may involve the collection of personal data of their users for the purpose and scope necessary to administer the website and maintain its access.
The administrator of personal data collected on the website is Lublin University of Technology in Lublin, ul. Nadbystrzycka 36D, 20-618 Lublin, NIP: 712-010-46-51, with each contact is covered by the email service: politechnika@pollub.pl
Personal data of website users are processed in accordance with the access rights in force in connection with Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals in connection with the processing of personal data and on free access to such data and repeal provisions 95/46 / EC (general restrictions on data protection), hereinafter referred to as: GDPR.
In the case of questions or doubts related to the processing of personal data in connection with the use of the service, the user may be included in the Data Protection Inspector at the e-mail address: t.jonski@pollub.pl

Processing of personal data

The website may process users’ personal data collected primarily by means of cookies.
Personal data collected by the website uses the service for the period necessary to perform the contract for the provision of electronic services, the services offered are available to the user until it is terminated or terminated or the answer to the manual query is answered by means of instructions, in connection with the legitimate interest of the administrator personal data. After this period of data, service users may be serviced in archival and statistical files, and until the possible claims related to the performance of the service contract have been determined and secured.
Personal data of website users are protected against unauthorized data sharing, unauthorized, unauthorized, removal, damage, modification or accidental destruction or loss.
The website user has the right to access data, rectify it, limit its use, the right to transfer data, as well as – in the field of copyright used – limit access to data, delete it or object to the inclusion of data, as well as the right to supervised monitoring of compliance with legal provisions in personal data protection, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.
The Service Recipient’s personal data may be processed or clients must be based on his consent, he has the right to withdraw this consent at any time without affecting the legality of access, it must be made on the basis of consent before its withdrawal.
Users’ personal data that cannot be used for other applications, except for rights under legal provisions, including those with administrator rights, has concluded relevant agreements, e.g. in the field of IT services. The collected data is not subject to mandatory profiling, neither should it be taken into account or make decisions in an automated manner.

Cookies policy

The website uses cookies. These files may contain personal data in the form of the IP address of the device used by the user when using the service and the unique identification of this device. These files are not supported on the Administration Server, and their important function is to save their content when visiting the page used to use services with the service. For more information on cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/
Due to the period of storage (retention), “cookies” used by the website may have the character:
“session” or “temporary” cookies, available from the website, which are operated by the user until leaving the website,
“persistent” cookies, saved on the user’s server and remaining in the memory of the files after applying the session, and how much one user should not be used for the user’s needs,
external cookies (so-called third party cookies), services with servers served by those cooperating with the website.
Cookies used by the website may have the following nature:
necessary to use pages and its elements,
functional, available on the website remembering choices made on the website, including remembering the user used to log in to the user’s account,
performance to collect information about how websites are handled,
advertising, covered by the help of maintenance services,
analytical, subject to statistical analysis.
The legal basis for collecting data read from cookies is art. 6 clause 1 point (f) GDPR, understood as the implementation of the justified interest of the data administrator in the form of maintaining the functionality of the website and adapting the website to the user’s individual settings, as well as remembering the data entered by the user related to the use of the website and conducting statistical analyzes of users and website visitors.
The user may opt out of collecting cookies by changing the settings of the browser used to use the website in a manner appropriate for this browser:
in the Chrome browser
in Firefox
in Internet Explorer
in the Opera browser
in Safari
in the Microsoft Edge browser
The user may gain access to the collected cookies located on the disk or in the device memory used to use the website by analyzing the content of cookies in the browser settings.
The administrator does not combine operational data and information contained in cookies with any other data in which he will come into possession or which he may have access to.
 

Final Provisions

No identification or personal data is collected on behalf of a third party, nor will it be transferred to any third party.
No identification or personal data will be transferred to a third country or an international organization.
Changes to this Privacy Policy will be introduced by changing its content and posting updated content on the website.